Имот/вещ

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

Местонахождение

гр. Варна, гр. област Варна, улица „Драгаш” № 25

Описание

 

Самостоятелно обособен обект в сграда: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с предназначение за „Кафе Аперитив”, разположено на две нива – на сутерен и партерен етаж от жилищната сграда – етажна собственост, находяща се в гр. Варна, област Варна, улица „Драгаш” № 25 /двадесет и пет/, със :

  • застроена площ на първо ниво от 54.40 /петдесет и четири цяло и четиридесет стотинки/ кв. м. и със застроена площ на второто ниво от 36.14 /тридесет и шест и четиринадесет стотинки/ кв. м., и

  • състоящо се от : на първо ниво – партерен етаж – мокър бюфет, кухня – студена и търговска зала и на второ ниво – търговска зала, помещение за персонал, преддверие и WC,

  • при граници на първо ниво – партерен етаж: от две страни улици, офис № 2 /две/, гараж № 1 /едно/, и при граници на второ етаж – сутеренен етаж: изба на апартамент № 1 /едно/, изба на апартамент № 5 /пет/, изба на апартамент № 10 /десет/, изба на апартамент № 12 /дванадесет/ и изба на апартамент № 16 /шестнадесет/,

  • както и припадащите му се 8.3945% /осем цяло три хиляди деветстотин четиридесет и пет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата,

КАКТО и 25.00 /двадесет и пет/ кв. м. идеални части от правото на собственост върху Урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, с № ХІV-291 /четиринадесет римско, двеста деветдесет и едно – арабско/ с площ 280.00 /двеста и осемдесет/ кв. м., попадащ в квадрат 40 /четиридесет/ по плана на 16-ти /шестнадесети/ микрорайон на град Варна, при граници: улица „Драгаш”, улица „Иван Нивянин”, УПИ с № ХІІІ – 290 и УПИ с № ХV – 292.

Начална цена

187 752 /сто осемдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два/ лв.

Краен срок

от 26.02.2009. до 26.03.2009

Още информация

Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.
 

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

 

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 13.00 до 16.00 часа по местонахождението му гр. Варна, ул. „Драгаш” № 25.
 

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400203.
 

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки делничен ден от понеделник до петък от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.
 

На 27.03.2009 г. в 11.30 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Местонахождение

село Равна гора, община Аврен, област Варна,

Описание

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № VІІІ-16 /осем – римско, шестнадесет – арабско/ с площ 1 080.00 /хиляда и осемдесет/ квадратни метра, попадащ в квартал 22 /двадесет и две/ по плана на село Равна гора, община Аврен, област Варна, при граници съгласно представена скица: УПИ с № І-16 /едно – римско, шестнадесет – арабско/, УПИ с № ІІ-17 /две – римско, седемнадесет – арабско/, УПИ с № ІV-16 /четири – римско, шестнадесет – арабско/ и улица,

  • ведно с построените в имота Жилищна сграда със застроена площ 130.00 /сто и тридесет/ квадратни метра и Навес без посочена площ съгласно предходен документ за собственост, а по удостоверение за данъчна оценка с площ от 40 /четиридесет/ кв.м..

Начална цена

116 960 /сто и шестнадесет хиляди деветстотин и шестдесет/ лв.

Краен срок

от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г.

Още информация

Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.
 

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г., всеки понеделник, сряда и петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението му с. Равна гора.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400204.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки делничен ден от понеделник до петък от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 27.03.2009 г. в 11.00 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

Жилищна сграда на два етажа

Местонахождение

град Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна

Описание

 

Самостоятелно обособен обект – Жилищна сграда на два етажа, с обща застроена площ от 151.00 /сто петдесет и един/ кв. м., състояща се от:

  • първи етаж – входно антре, кухненски бокс, дневна с трапезария, санитарен възел и стая, втори мансарден етаж – коридор, санитарен възел, две стаи, покрита тераса и външно стълбище, ситуационно разположена в близост до улица и УПИ с № І-177 /едно римско, сто седемдесет и седем арабско/, построена в североизточната част на поземления имот, в който е построена сградата,

  • КАКТО И ½- ра /една втора/ идеална част от мястото, в което е построена сградата, съставляващ Урегулиран поземлен имот с № ІІ-177 /две римско, сто седемдесет и седем арабско/ с площ 775 /седемстотин седемдесет и пет/ квадратни метра, попадащи в квартал 11 /единадесет/ по плана на град Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, при граници съгласно представената скица: улица, УПИ с № І-177, УПИ с № ІІІ-177 и УПИ с № ХVІІ-178.

Начална цена

61 000 /шестдесет и една хиляди/ лв.

Краен срок

26.02.2009 г. до 26.03.2009 г

Още информация

Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки присъствен ден от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението му гр. Долни чифлик.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400210.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, всеки делничен ден от понеделник до петък от 26.02.2009 г. до 26.03.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 27.03.2009 г. в 12.00 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на СИС при РС гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 12, ет. 4, „Тръжна зала”, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

1/2 идеална част от: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩИНА СГРАДА

Местонахождение

с. Костенец общ. Костенец

Описание

 

МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩИНА СГРАДА със застроена
площ от 60,00кв.м., състояща се от СУТЕРЕН /мазе/ и ДВА ЖИЛИЩНИ ЕТАЖА всеки един от тях с по две стаи, кухня и санитарен възел, ведно с правото на строеж върху УПИ ХV–1766 в кв.101 по плана на с. Костенец, целият с площ от 710,00кв.м., идентичен с парцел ХV-467 в кв.101 по “Типов договор за отстъпване право на строеж върху държавна земя №22 от 03.12.1975г. на ОНС Костенец, при граници на
УПИ по скица: УПИ ХІV-1763, улица, УПИ І-1767, УПИ-ІІ-1768 и УПИ ІІІ-1769.

Начална цена

8 000.00 /осем хиляди/ лева

Краен срок

09.03.2009 год. до 09.04.2009 год

Още информация

Имотът е възбранен в полза на взискателя ТД “ДЖОКИНГ” ООД гр. Самоков за обезпечаване на вземането. Вписана е възбрана на 20.08.2007г. дв. вх. р. №2728/2007г., под №135, т.І, партидна книга№8935, 25230, 25231 на Служба по вписванията гр. Ихтиман.

Всички желаещи да огледат имота, могат да сторят това ВСЕКИ понеделник, сряда и петък от 13.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан, посочена по-горе.

Публичаната продан ще се проведе в сградата на Районен съд гр. Ихтиман при начална цена от 8 000.00 /осем хиляди/ лева.

ЗАДАТЪКЪТ в размер на 800.00 /осемстотин/ лева представляващ 10% върху началната цена на продаващия се имот съгласно чл. 489, ал.1 от ГПК се внася предварително в ТБ “ЦКБ” АД – клон гр. Самоков по сметка IBAN: BG40 CECB 9790 5068 5619 00 и BIC: CECBBGSF на ЧСИ Георги Каримов, като вносния документ следва да се представи от наддавача в определения срок през времетраенето на публичната продан.

Кандидатите за купувачи през времетраенето на публичната продан могат да се явяват в канцеларията на РС гр. Ихтиман всеки присъствен ден, за да преглеждат книжата и правят наддавателни предложения.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.

Предложенията се подават в канцеларията на РС гр. Ихтиман, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден – 09.04.2009г. в 17.00ч.

За контакт

Частен съдебен изпълнител  - Георги Каримов

Телефон

0722 / 6 01 83

Елекронна поща

gkarimov@abv.bg

Адрес

гр. Самоков, ул. Македония  №33

Уеб сайт

 www.karimov.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

ЖИЛИЩЕ

Местонахождение

гр. Вълчи дол.

Описание

 

ЖИЛИЩЕ, представляващо втори етаж от жилищна сграда, състоящо се от кухня, дневна, три спални, коридор, санитарни възли и вход на първия етаж, с разгърната площ от 139 /сто тридесет и девет/ кв.м., построена в дворно място с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м., съставляващо УПИ ХІ-250 /единадесети – двеста и петдесет/ в квартал 26 /двадесет и шест/ по плана на гр. Вълчи дол.

Начална цена

11 954 /единадесет хиляди деветстотин петдесет и четири/ лв.

Краен срок

09.03.2009 г. до 09.04.2009

Още информация

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на РС гр. Девня, всеки присъствен ден от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 09.03.2009 г. до 08.04.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 16.00 до 18.00 часа по местонахождението му гр. Вълчи дол, бул. „Васил Левски” № 5А.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400150.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РС гр. Девня, всеки делничен ден от понеделник до петък от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 10.04.2008 г. в 12.00 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РС гр. Девня, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.
 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com

Имот/вещ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Местонахождение

гр. Суворово, община Суворово, област Варна

Описание

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № ХІІІ-1637 /тринадесет - римско, хиляда шестстотин тридесет и седем - арабско/  с площ 422.00 /четиристотин двадесет и два/ кв. м., находящи се в квартал 112 /сто и дванадесет/ по плана на гр. Суворово, община Суворово, област Варна с административен адрес – улица „Ильо Войвода” № 1 /едно/, при граници на УПИ съгласно представена скица:

  • автоспирка, улица, УПИ с № ХІ-1248, УПИ с № ХІV-1243 и улица, и граници съгласно предходен документ за собственост: централен площад, задънена улица, УПИ с № ХІІ-1245 и УПИ с № ХІ-1248,

  • ведно с построените в гореописания имот ТРИЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 161.00 /сто шестдесет и един/ кв.м. и разгъната застроена площ от 664.00 /шестстотин шестдесет и четири/ кв. м., състояща се от ресторант-механа, кафе-бар, жилище и хотелска част, и ГАРАЖ със застроена площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м.

Начална цена

413 550 /четиристотин и тринадесет хиляди петстотин и петдесет/ лв.

Краен срок

от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г.

Още информация

Имотът е ипотекиран в полза на „ОББ” АД гр. София и има вписана възбрана по изп. дело.


На основание чл. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 413 550 /четиристотин и тринадесет хиляди петстотин и петдесет/ лв.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 4, ап. 1 и в сградата на РС гр. Девня, всеки присъствен ден от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г., всеки делничен ден от понеделник до петък от 10.00 ч. до 12.00 ч. по местонахождението му гр. Суворово.    

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в „Банка ДСК” клон Варна, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 14 STSA 9300 0012 1991 40 по изп.дело № 20087110400240.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РС гр. Девня,  всеки делничен ден от понеделник до петък от 09.03.2009 г. до 09.04.2009 г. от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

На 10.04.2009 г. в 11 часа частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РС гр. Девня, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота
 

За контакт

Частен съдебен изпълнител - Даниела Петрова - Янкова

Телефон

052 / 64 59 00 ; 0895 474 315 ;  0888 963 047 ;  0895 474 317

Елекронна поща

si711@abv.bg

Адрес

гр.Варна, "Ангел Кънчев" № 19, ет. 4, ап. 1

Уеб сайт

 www.petrova.sadebenizpalnitel.com